Xét nghiệm y khoa

SẢN PHẨM


Stago Sta R Max 3
Hệ thống xét nghiệm đông máu sử dụng công nghệ từ tiên tiến.
Hệ thống xét nghiệm đông máu sử dụng công nghệ từ tiên tiến, đường hiệu chuẩn vẽ sẵn bằng mã barcode độc quyền.
Filter