HEPATOLOGY SNAPSHOT: NAFLD/NASH

Các tóm tắt về NAFLD/ NASH

MediGroup xin phép chia sẻ các tóm tắt về: NAFLD/ NASH
Dịch tễ học
• Sự không đồng nhất về kiểu hình & lâm sàng
• Quá trình phát triển và hậu quả bệnh
• Các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn
• Sự khác nhau giữa NAFLD và MAFLD
• Cách quản lý

👉 Nguồn: Journal of Hepatology, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2022.02.006

HEPATOLOGY SNAPSHOT: NAFLD/NASH

MediGroup Việt Nam – Partners for life
Đối tác độc quyền của Tập đoàn Echosens tại Việt Nam

📲 84 28 39 333 188
📧 info@medigroupasia.com
🌐 http://medigroupasia.com