Tổng quan về nhiễm trùng huyết (𝐒𝐄𝐏𝐒𝐈𝐒)
& đông máu nội mạch lan tỏa (𝐃𝐈𝐂)

Bộ xét nghiệm đông máu : PT, aPTT, giảm số lượng tiểu cầu và tăng D-Dimer, hoặc Fibrin monomer (FM)

𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̃𝒎 𝒕𝒓𝒖̀𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 (𝑺𝒆𝒑𝒔𝒊𝒔):

𝑻𝒐̂̉𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒆̂̀ đ𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒖 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝒍𝒂𝒏 𝒕𝒐̉𝒂 (𝑫𝑰𝑪):

➡️ Một bệnh lý tồn tại từ trước được biết là có liên quan đến tình trạng này.

➡️ Bộ xét nghiệm đông máu : PT, aPTT, giảm số lượng tiểu cầu và tăng D-Dimer, hoặc Fibrin monomer (FM) *

𝓓𝓲̣𝓬𝓱 𝓽𝓾̛̀:
📎Anett M.Taloyan and David S.Bankiewicz Editors; Coagulation,Kinetics, structure Formation and Disorders; Nova Science Publishers, Inc.
📎* ISTH scoring system for the diagnosis DIC-2022

MediGroup Việt Nam – Partners for life
☎ +84 28 39 333 188
📧 dia.mkt@medigroupasia.com
💻 Website: medigroupasia.com