Tờ hướng dẫn sử dụng &
Thông tin sản phẩm

Trang này bao gồm các tờ Hướng dẫn sử dụng và Thông tin sản phẩm do MediGroup phân phối.

Chẩn đoán lâm sàng


By Type of Doc


hãng


 • STAGO ST GENESIA

  Ifu & Brochures Stago Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD
 • STAGO IFU

  Coagulation assays

  Instructions for Use

  Ifu & Brochures Stago Tờ Hướng dẫn sử dụng
  DOWNLOAD
 • MINICAP HBA1C

  SEBIA

  Ref. 2215

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Hướng dẫn sử dụng
  DOWNLOAD
 • CAPILARYS HBA1C

  SEBIA

  Ref. 2015

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Hướng dẫn sử dụng
  DOWNLOAD
 • MINICAP HBA1C

  SEBIA

  Ref. 2215

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Hướng dẫn sử dụng
  DOWNLOAD
 • MINICAP FLEX PIERCING

  SEBIA

  Small footprint for full features

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD
 • HYDRASYS 2 SCAN

  SEBIA

  The second link of the agarose gel chain

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD
 • CAPILLARY 3 TERA

  SEBIA

  Think different, Think modularity

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD
 • CAPILLARYS 3 OCTA

  SEBIA

  Evolution makes the difference

  Ifu & Brochures Sebia Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD
 • HUMACOUNT SYSTEM LINE

  HUMAN

  A Better Way to Connect. A Better Way to Work

  Ifu & Brochures Human Tờ Thông tin sản phẩm
  DOWNLOAD