Chương trình Đánh giá Chất lượng

Your International Haemostasis EQA & IQC Programs

1. CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ NỘI KIỂM ĐÔNG MÁU eIQC

  • Giải pháp Kiểm soát chất lượng toàn cầu: với thế hệ mới nhất Nội Kiểm và Ngoại kiểm toàn cầu Qualiris.
  • Phân tích hiệu suất phòng xét nghiệm: cảnh báo tự động, tùy chỉnh bản báo cáo và đồ thị.

  • Dễ dàng quản lý quyền đăng nhập theo từng tài khoản của người sử dụng: phù hợp với nu cầu phòng xét nghiệm của bạn hoặc nhóm mạng lưới toàn cầu IHN (Integrated Health Network).
  • Hỗ trợ chuyên nghiệp để so sánh nhóm và khắc phục sự cố: đưa phòng xét nghiệm của bạn đến cấp độ kiểm soát cao hơn.

Chi tiết chương trình tại: My Expert QC

2. CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM ĐÔNG MÁU EQA

Kết hợp với chương trình chia sẻ Nội kiểm toàn cầu My Expert QC , chương trình ngoại kiểm QUALIRIS (EQA) cho phép sự tham gia của tất cả các máy và hóa chất đông máu khác ngoài STAGO.

Chương trình ngoại kiểm EQA được chứng nhận NF EN ISO/CEI 17043 như là một tiêu chuẩn chung cho các chương trình ngoại kiểm trên thế giới.

  • Huyết tương mù với nhiều mức nồng độ tương tích để phản ánh được các xét nghiệm cơ bản hầu hết ở các phòng xét nghiệm. So sánh nhóm ngang hàng với cảnh báo và đồ thị được mã hóa màu được cung cấp vài ngày sau thời hạn gửi dữ liệu trong báo cáo hàng tháng. Báo cáo hàng năm cũng sẽ cho thấy được tổng quan kết quả mỗi tháng của các phòng xét nghiệm tham gia chương tình.
  • My Qualiris QC có thể được mở rộng cho tất cả các phòng thí nghiệm, hầu hết thuốc thử hoặc thiết bị đông máu phổ biến đều tham gia được.

Chi tiết chương trình tại: webqualiris.com