Hợp tác Khoa học

Nhóm Công tác Hóa học Lâm sàng của Liên đoàn Quốc tế (IFCC-WG)

Nhóm Công tác Hóa học Lâm sàng của Liên đoàn Quốc tế (IFCC-WG) về Tiêu chuẩn hóa HbA1c đã phát triển các phương pháp tham chiếu để phân tích HbA1c. Họ đã thiết lập một mạng lưới phòng thí nghiệm, bao gồm hai phương pháp tham chiếu, phổ khối và điện di mao quản. Mỗi phòng thí nghiệm trong mạng lưới sử dụng hỗn hợp Hemoglobin A1c và HbA0 tinh khiết đã chuẩn bị sẵn làm chất hiệu chuẩn.

Mối quan hệ giữa kết quả HbA1c từ mạng NGSP (% HbA1c) và mạng IFCC (mmol / mol) đã được đánh giá và một phương trình tổng thể đã được phát triển (NGSP = [0,09148 * IFCC] + 2,152). Mối quan hệ này sẽ tiếp tục được theo dõi và mọi thay đổi sẽ được điều tra. Quy trình chứng nhận NGSP, và quan trọng nhất, kết quả thử nghiệm đối với các phương pháp được NGSP chứng nhận sẽ không thay đổi và sẽ tiếp tục được truy xuất trực tiếp đến tham chiếu DCCT và bây giờ là tham chiếu IFCC.

IFCC

NGSP