Mẫu thử và ứng dụng lâm sàng – Hemoglobin Disorder

Hemoglobin variants and Thalassemias, a growing public health problem

Các xét nghiệm điện di huyết sắc tố Sebia cung cấp:

Là một phần của danh mục sản phẩm, điện di mao quản Sebia là một công nghệ đột phá đã được thiết lập tốt, thực hiện tất cả các trình tự một cách tự động, từ chuẩn bị tan máu cho đến tách mẫu chính xác. Kết quả cuối cùng là một hồ sơ rõ ràng và chính xác, với việc định lượng và xác định giả định các phân đoạn hemoglobin.