Đào tạo liên tục

Medigroup tự hào đồng hành cùng các bác sĩ trong chương trình đào tạo nâng cao kiến thức lâm sàng với nhiều sự kiện và khóa học được tổ chức hàng năm.

Chẩn đoán lâm sàng


Bệnh học và Hướng dẫn lâm sàng


Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố


By Type of Doc


 • FM complex as a potential thrombosis marker related to VTE risk in pregnant women

  Coagulation assay

  Studies

  Ngiên cứu khoa học Education Stago
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Delta Beta Thalassemia

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Beta Thalassemia ( with near normal Hb F)

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb S Homozygote

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb S + Beta Thalassemia (under transfusion therapy)

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb E + Beta Thalassemia

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb E + Alpha Thalassemia

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb D + Hb A2 Yialousa

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb D Junjab + Beta Thalassemia

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD
 • Hemoglobin disorders

  SEBIA

  Hb S + Hb C

  Education Giải thích kết quả điện di huyết sắc tố Guidelines Sebia
  DOWNLOAD